برچسب: مشاوره ارث و میراث

آیا نوه از پدر بزرگ ارث می برد؟
مشاوره حقوقی
آیا نوه از پدر بزرگ ارث می برد؟

ارث دارای ضوابط و قواعدی است که اصطلاحاً به طبقات ارث معروف می باشد. در این طبقات افراد بر اساس اولویت از شخص متوفی (فوت شده) ارث می برند. این اولویت به گونه ای است که افراد در طبقه اول، مانع ارث بردن طبقات دوم و سوم می‌ شوند و در صورتی در طبقه اول شخصی نباشد، طبقه دوم ارث خواهد برد.

کاری راش

سامانۀ یکپارچۀ داوری، کارشناسی، مشاوره و وکالت «کاری راش» بزرگترین وکامل ترین مرجع حقوقی میباشد. کاری راش یک پلتفرم تخصصی و مبتنی بر فناوری هوشمند و بروز دنیا بوده که با ایجاد پلی میان متخصصان حقوقی زبده و کلیه افراد (کسب و کارها، شاغلین و مردم عام) سعی بر ارائه خدمت دارد.

تازه ترین مطالب