سوالات متداول

سامانۀ یکپارچۀ داوری، کارشناسی، مشاوره و وکالت «کاری راش» بزرگترین وکامل ترین مرجع حقوقی میباشد. کاری راش یک پلتفرم تخصصی و مبتنی بر فناوری هوشمند و بروز دنیا بوده که با ایجاد پلی میان متخصصان حقوقی زبده و کلیه افراد (کسب و کارها، شاغلین و مردم عام) سعی بر ارائه خدمت دارد.

چند بار می توان از بیمه بیکاری استفاده کرد؟

محدودیتی در تعداد دفعات استفاده از بیمه بیکاری وجود ندارد. اما حداکثر مدت استفاده از آن برای افراد بیمه شده مجرد 36 ماه و برای افراد متأهل و متکفل 50 ماه است.

در صورت نبود قرارداد کتبی اشتغال از چه راهی می توان رابطه کاری خود را اثبات کرد؟

به موجب ماده 87 قانون آیین دادرسی کار،ارائه اسناد و مدارک جهت اثبات وجود رابطه کاری بین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر است. بنابراین اگر قرارداد کتبی کار خود را ندارید باید از طریق موارد دیگری مثل پرینت سابقه بیمه تأمین اجتماعی در آن کارگاه،پرینت حساب بانکی، فیش حقوقی و گزارش بازرسان سازمان تأمین اجتماعی جهت اثبات رابطه کاری خود اقدام نمایید.

در چه صورتی حقوق بازنشستگی متوفی به بازماندگان او می رسد؟

طبق ماده 80 قانون تأمین اجتماعی بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند کرد:
1-در صورتی که متوفی، بازنشسته و دارای بیمه باشد.
2-در صورتی که متوفی، مستمری بگیر از کارافتاده باشد.
3-در صورتی که متوفی، درده‌ سال‌ آخر زندگی خود حداقل‌ حق‌ بیمه‌ یکسال‌ کار را در آخرین‌ سال‌ زندگی خود پرداخت کرده باشد.
4-در مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری های حرفه ای فوت نماید.

حقوق بازنشستگی فرد فوت شده به چه کسانی می رسد؟

طبق قانون تأمین اجتماعی، بازماندگان واجد شرایطی متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:
1- زوجه دائم بیمه شده متوفی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد.
2- فرزند دختر تا زمانی که مجرد بوده و شاغل نباشد. افراد مطلقه و بیمه از این مورد مستثنی نیستند.
2- فرزندان پسرتا سن بیست سالگی و بعد از آن تا زمانی که معلول از کارافتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند.(در مورد اخیر نهایت تا سن 25 سالگی)
3- پدر و مادر متوفی در صورتی که هم تحت تکفل او بوده و هم سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال بیشتر باشد و یا آن‌که به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون، ازکارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکنند.

اگر کارمند دولتی بعد از تایم اداری در شرکت خصوصی مشغول به کار شود، آیا امکان دارد از هر دوجا برای او حق بیمه پرداخت شود؟

مطابق با ماده 34 قانون تأمین اجتماعی،در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند، هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق بیمه سهم‌بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند. اما باید توجه شود که اشتغال همزمان در دو کارگاه و بیمه اجباری به شرطی مشکلی ندارد که تداخل ساعت کار نداشته باشد یعنی شروع کار بخش خصوصی باید با توجه به بعد مسافت دو کارگاه تعیین گردد و دارای مستندات حضور و غیاب باشد در غیر این صورت، لیست خلاف منظور و سوابق بخش خصوصی حذف می شود.

آیا شما هم سوالی دارید؟

لظفا سوالات زیر را بخوانید و اگر پاسخ سوال خود را پیدا نکردید، ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

اگر متوفی قبل از فوت تمام اموال و دارایی های خود را به نام یکی از ورثه کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اگر اموال در قالب صلح و بخشش و یا خرید و فروش به دیگر فرزندان و وراث تملیک شده باشد، فرزند یا فرزندان محروم کاری نمی توانند بکنند اما اگر در قالب وصیت باشد، این محرومیت از ارث هیچگونه اعتبار شرعی و قانونی ندارد.

اگر مستأجر بدون اجازه از مالک تعمیراتی انجام دهد، آیا می تواند هزینه آن را مطالبه کند؟

بر مبنای قانون انجام تعمیرات جزئی و هزینه آن اساساً بر عهده مستاجر است و اگر رابطه استیجاری مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب سال ١٣۵۶ باشد مالک از طریق دادگاه باید ملزم به انجام تعمیرات اساسی شود اما در هر صورت هزینه ای که بدون اجازه به عمل آمده قابل مطالبه نیست.

آیا امکان دریافت اجاره های معوقه از ودیعه مستأجر وجود دارد؟

تنها در صورتی این امکان وجود دارد که در قرارداد اجاره در خصوص مواردی چون وصول اجاره معوقه، حق شارژ، خسارات وارده به ساختمان و ... از وحل ودیعه شرط شده باشد. در غیر این صورت باید به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه و مراحل قانونی طی شود.

اگر ملک خریداری شده مساحت مورد نظر را نداشته باشد تکلیف چیست؟

مطابق با ماده 355 قانون مدنی، اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است فروشنده می تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت طرفین به محاسبه مساحت زیاد یا کم توافق کنند.

آیا شنود مکالمات تلفنی در قانون جرم محسوب می شود؟

بله، به موجب ماده 2 قانون جرائم رایانه ای، هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

از ما بپرسید

برای ارسال سوال فرم زیر را تکمیل کنید